top of page
แนะนำวิธีการเล่น
แนะนำวิธีเล่น A2O - 1.การเตรียมตัวเกม
02:52

แนะนำวิธีเล่น A2O - 1.การเตรียมตัวเกม

ก่อนการเล่นเกม 1. จัดเตรียมสถานที่ในการเล่น จัดวางบอร์ดเกมและอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อม 2. จากนั้น กระบวนกรเกม Awakening Navigator (ต่อไปจะเรียกว่า AN) เริ่มต้นเกมโดยนำภาวนาสั้น 2-3 นาที ให้ทุกคนหลับตา กลับมาทำความรู้สึกตัวที่ร่างกายในปัจจุบัน ให้รู้อยู่ว่ากำลังนั่งอยู่ในท่าไหนอย่างไร ชลอความคิดความวิตกกังวล ค่อยๆ วางใจให้สงบ 3. AN กล่าวนำเชิญชวนให้ผู้คนเล่นขอบคุณเหตุปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้ทุกคนได้มาพบกันและกำลังจะร่วมเล่นเกมกันในครั้งนี้ 4. เมื่อจบการภาวนาให้ทุกคนลืมตา AN เริ่มอธิบายให้ผู้เล่นทุกคนให้เข้าใจถึงข้อตกลงเบื้องต้นในการเล่นเกมด้วยกัน (สามารถเล่าหรืออ่านข้อความใน Awakening Navigator Card) พร้อมอธิบายถึงเป้าหมายในการเดินทางในแต่ละ Stages 5. เมื่อผู้เล่นเข้าใจกติกาและความแตกต่างของแต่ละ Stage แล้ว ก่อนเริ่มเล่นให้แต่ละคนรวมทั้ง AN ได้ทบทวนและสะท้อนประสบการณ์เดินทางภายในว่าแต่ละคนกำลังเดินทางภายในอยู่ใน Stage ใด และอยู่ในระดับการเรียนรู้ Head Hand หรือ Heart บอร์ดเกมเพื่อการตื่นรู้เกมแรกของไทย A2O – Awake To Oneness : ตื