top of page

"เกมนี้ชวนให้เรานึกถึง

จุดเปลี่ยนในชีวิต เรื่องที่

ปลดทิ้งได้ เรื่องที่ขวางกั้นเราไว้ เรื่องที่เราข้ามผ่านไป

ช่วงเวลาที่เราสัมผัสได้ว่า

มาถูกทาง ค้นพบบางอย่าง เข้าถึงสภาวะตื่นรู้

และเป็นหนึ่งเดียว"

 บอย วิสูตร แสงอรุณเลิศ

bottom of page