top of page

การ์ดที่ต้องใช้เพื่อเลื่อน stage

stage 1 - หลับฝันก่อนการตื่น

นี่คือช่วงเวลาก่อนการเดินทางภายใน ชีวิตมักเป็นไปตามแรงขับของความกลัวและความปรารถนาของตัวตน

ซึ่งถูกหล่อหลอมจากประสบการณ์ชีวิต ความคิด ความเชื่อ และคุณค่าที่สังคมกำหนด

จนกระทั่งคุณได้พบกับ “จุดเปลี่ยน” ที่ทำให้การเดินทางภายในเริ่มต้นขึ้น

“เพราะหลงไม่รู้ ชีวิตทั้งชีวิตจึงติดอยู่ในกรงของอัตตาที่เราสร้างมันขึ้นมาเอง”

st 1.jpg

การ์ดรูปภาพ

Picture

การ์ดพรชีวิต

Blessing

การ์ดก้าวข้าม

Passing

การ์ดจุดเปลี่ยน

Turning Point

*สามารถแบ่งปันเพ่ือผ่าน Stage 1 เม่ือได้ไพ่ครบ 4 ใบท่ีตรงกับประสบการณ์ของตน โดยไม่จำเป็น

ต้องมีไพ่ Wisdom Cards ก็ได้

stage 2 - เริ่มเดินทางภายใน

เมื่อคุณหันมาสนใจอ่านฟังศึกษาคำสอนจนถึงเริ่มฝึกปฏิบัติในวิถีทางต่างๆ คุณเริ่มมีความรู้มากขึ้นเกี่ยวกับธรรมะ แนวทางปฏิบัติ ความจริงของชีวิตและจิตใจ แต่กระนั้น นักเดินทางส่วนมากอาจติดกับดักความรู้ในระดับของความคิด หรือการยึดมั่นต่างๆ จนกว่าจะพบทางออกจากการรู้ด้วยความคิด มาสู่การรู้และสัมผัสความจริงด้วยหัวใจ

“ความรู้ ความคิด ความเชื่อ เป็นเพียงความเข้าใจ

ที่เรามีต่อความจริง หาใช่ตัวความจริงที่แท้จริง”

st 2.jpg

การ์ดรูปภาพ

Picture

การ์ดพรชีวิต

Blessing

การ์ดปล่อยวาง

Let Go

การ์ดอุปสรรค

Barrier

*สามารถแบ่งปันเพ่ือผ่าน Stage 2 เม่ือได้ไพ่ครบ 4 ใบท่ีตรงกับประสบการณ์ของตน โดยไม่จำเป็น

ต้องมีไพ่ Wisdom Cards ก็ได้

stage 3 - รู้ตามความเป็นจริง

แล้วคุณก็มาถึงหัวใจสำคัญของการเดินทางภายใน นั่นคือทักษะและความสามารถในการมีสติรู้ตัวตามความเป็นจริง เพราะความจริงของกายและใจ ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยความรู้ ความคิดหรือความเชื่อ แต่เข้าถึงได้ด้วยการสัมผัส

รู้และมองเห็นเป็นพยานต่อความจริงที่ปรากฏในตัวคุณจากประสบการณ์จริง ไม่ใช่ด้วยความรู้ ความเชื่อหรือคำสอนใดๆ

“ความจริง ความงาม ความรัก ไม่อาจเข้าถึงได้ด้วยความคิด

แต่เข้าถึงได้ด้วยความรัก ความงาม และความจริงในตัวเรา”

st 3.jpg

การ์ดรูปภาพ

Picture

การ์ดพรชีวิต

Blessing

การ์ดค้นพบ

Discover

การ์ดถูกทาง

Right Way

*สามารถแบ่งปันเพ่ือผา่น Stage 3 เม่ือได้ไพ่ครบ 4 ใบท่ีตรงกับประสบการณ์ของตน โดยไม่จำเป็นต้องมีไพ่ Wisdom Cards หรือ Oneness Cards ก็ได้

stage 4 - เข้าถึงหนึ่งเดียวกัน

เมื่อพบหนทางที่ถูกต้องและสามารถก้าวเดินอย่างถูกตรง เป้าหมายที่เคยคิดว่าอยู่ไกลแสนไกลกลับปรากฏ

ให้คุณรู้เห็นต่อหน้าและในทุกๆ ขณะบนเส้นทางเดิน เพราะความจริง ความงามและความรักปรากฏอยู่แล้วในปัจจุบัน เมื่อเห็นความจริงของตัวตน ความยึดมั่นถือมั่นจึงจางคลาย เพราะคุณรู้และเข้าถึงแล้วในความเป็นหนึ่งเดียวกัน

“เพราะรู้ความจริง จึงเห็นความงาม เข้าถึงความรักและอิสรภาพของชีวิต”

st 4.jpg

การ์ดรูปภาพ

Picture

การ์ดพรชีวิต

Blessing

การ์ดหนึ่งเดียว

One Heart

การ์ดเข้าถึง

Being

*สามารถแบ่งปันเพ่ือผ่าน Stage 4 เม่ือได้ไพ่ครบ 4 ใบท่ีตรงกับประสบการณ์ของตน โดยไม่จำเป็นต้องมีไพ่ Wisdom Cards หรือ Oneness Cards ก็ได้

a2o ON table

A2O On table.jpg

สัญลักษณ์ต่าง ๆ ในเกม

1 - จุดเปลี่ยน.jpg

จุดเปลี่ยน

Turning Point

13 ใบ

จุดเปลี่ยนที่ทำให้คุณเริ่มหันมาสนใจเดินทางภายใน เริ่มศึกษาเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติทาง

จิตวิญญาณ

3 - อุปสรรค.jpg

อุปสรรค

Barrier

12 ใบ

ข้อจำกัด หลุมพราง

ความเข้าใจผิด และอุปสรรคต่างๆ บนเส้นทางเดินทางภายใน

5 - ถูกทาง.jpg

ถูกทาง

Right Way

12 ใบ

สะท้อนถึงการได้พบ ได้เข้าใจการปฏิบัติที่ถูกต้อง

ในการเดินทางภายใน

7 - เข้าถึง.jpg

เข้าถึง

Being

13 ใบ

สภาวะหรือประสบการณ์

ที่คุณได้พบและเข้าถึง

ในความเป็นหนึ่งเดียวกัน

9 - Blessing.jpg

พรชีวิต

Blessing

44 ใบ

คุณสมบัติภายในที่ดีงาม

ที่เป็นพลังภายในของชีวิตมนุษย์

10 - Wisdom.jpg

ปัญญา

Wisdom

36 ใบ

ถ้อยคำแห่งปัญญา

จากครูอาจารย์และผู้รู้

การ์ดประจำกลุ่ม.jpg

การ์ดประจำกลุ่ม

เป็นการ์ดพรชีวิตและการ์ดภาพอย่างละ 1 ใบ เมื่อมีการ์ด

ประจำกลุ่มครบแล้วและมีผู้เล่นเดินมาลงในช่องเป็นหนึ่งเดียวกันอีก หลังหลับตาภาวนา ผู้เล่น

คนนั้นจะมีสิทธิเลือกหยิบการ์ดประจำกลุ่มนี้ไปเป็นการ์ด

ใน Stage ที่ตนเองกำลังเดินทางอยู่และหยิบการ์ดใหม่คืน

ในกองการ์ดประจำกลุ่ม

2 - ก้าวข้าม.jpg

ก้าวข้าม

Passing

21 ใบ

สะท้อนถึงกิเลส อุปสรรค

หรือข้อจำกัดที่คุณได้ก้าวข้าม หรือละวางให้เบาบางลงได้

4 - ปล่อยวาง.jpg

ปล่อยวาง

Let Go

15 ใบ

การปล่อยวางที่ทำให้คุณ

ก้าวออกจากอุปสรรค เริ่มเข้าใจและเข้าถึงการปฏิบัติที่ถูกต้อง

6 - ค้นพบ.jpg

ค้นพบ

Discover

10 ใบ

สภาวะหรือประสบการณ์

ที่คุณเริ่มต้นพบ เมื่อเริ่มเดินทางมาถึงระดับของการตื่นรู้ที่ใจ

8 - หนึ่งเดียว.jpg

หนึ่งเดียว

One Heart

12 ใบ

สภาวะหรือประสบการณ์

ที่คุณสัมผัสและเข้าใจ

ในความเป็นหนึ่งเดียวกัน

12 - Picture.jpg

รูปภาพ

Picture

44 ใบ

ภาพเพื่อใช้สะท้อนความรู้สึก ความคิดและสื่อความหมายได้โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ

11 - Oneness.jpg

หนึ่งเดียวกัน

Oneness

16 ใบ

สะท้อนถึงสภาวะและลักษณะของใจที่เข้าถึงความเป็น

หนึ่งเดียวกัน

37-2.jpg

เป็นหนึ่งเดียวกัน

Connect to Oneness

ช่องพิเศษที่เชิญชวนให้ผู้เล่นทุกคน

ร่วมขอบคุณและขอพรจากความเป็นหนึ่งเดียวกัน พร้อมอัญเชิญ การ์ดประจำกลุ่ม โดย AN เชิญชวนให้ผู้เล่นทุกคนหลับตา มีสติรู้ตัวอยู่ในความสงบร่วมกันสักครู่ (10-30 วินาที)

จากนั้น ให้ผู้เล่นคนนั้นหยิบการ์ด

พรชีวิตหรือการ์ดรูปภาพ นำมาวางไว้เป็นไพ่ประจำกลุ่ม ซึ่งจะเก็บไว้ใช้

ในการสะท้อนการเรียนรู้ร่วมกัน

ในช่วงสุดท้ายก่อนจบเกม

36-2.jpg

พรอัศจรรย์

Miracle

ช่องพรพิเศษจากความเป็นหนึ่งเดียวกัน ให้ผู้เล่นคนนั้นสามารถเลือกเดินไปยังช่องใดก็ได้ใน Stage นั้น

หิน.jpg

หินเวทมนตร์

Magic Stone

6 เม็ด

ใช้สร้างพรอัศจรรย์ จะได้สิทธิพิเศษสามารถเลือกเดินไปยังช่องใดก็ได้

ใน Stage นั้น โดยทุกคนจะได้รับหินเวทมนตร์คนละ 1 เม็ดเมื่อเริ่มเล่น และได้รับเพิ่มอีก 1 เม็ดทุกครั้งที่ได้เลื่อน Stage โดยสามารถครอบครองได้สูงสุดไม่เกิน คนละ 2 เม็ด

เหรียญการเรียนรู้

coin 1.png
coin 1-b.png

Head

รู้คิด รู้ด้วยความรู้

12 เหรียญ

สะท้อนถึงประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เล่น

เป็นความเข้าใจในระดับของความรู้ ความคิด อาจเป็นสิ่งที่รู้มาก่อน หรือเพิ่งค้นพบและเรียนรู้ผ่านการเล่นเกมก็เป็นได้

coin 2.png
coin 2-b.png

Hand

รู้ทำ รู้ผ่านการปฏิบัติ

12 เหรียญ

การเรียนรู้ของผู้เล่นซึ่งเข้าใจที่ผ่านการปฏิบัติ ทั้งอาจกำลังอยู่ในระหว่างการฝึกเรียนรู้

ผ่านการลงมือทำในชีวิตประจำวัน

coin 3.png
coin 3-b.png

Heart

รู้เข้าถึง รู้ด้วยใจ

12 เหรียญ

การเรียนรู้และการค้นพบของผู้เล่นที่เข้าใจ

และเข้าถึงสภาวะหรือประสบการณ์นั้นๆ

ผ่านการประสบการณ์จริงในชีวิต

bottom of page