การ์ดที่ต้องใช้เพื่อเลื่อน stage

stage 1 - หลับฝันก่อนการตื่น

นี่คือช่วงเวลาก่อนการเดินทางภายใน ชีวิตมักเป็นไปตามแรงขับของความกลัวและความปรารถนาของตัวตน

ซึ่งถูกหล่อหลอมจากประสบการณ์ชีวิต ความคิด ความเชื่อ และคุณค่าที่สังคมกำหนด

จนกระทั่งคุณได้พบกับ “จุดเปลี่ยน” ที่ทำให้การเดินทางภายในเริ่มต้นขึ้น

“เพราะหลงไม่รู้ ชีวิตทั้งชีวิตจึงติดอยู่ในกรงของอัตตาที่เราสร้างมันขึ้นมาเอง”

st 1.jpg

การ์ดรูปภาพ

Picture

การ์ดพรชีวิต

Blessing

การ์ดก้าวข้าม

Passing

การ์ดจุดเปลี่ยน

Turning Point

*สามารถแบ่งปันเพ่ือผ่าน Stage 1 เม่ือได้ไพ่ครบ 4 ใบท่ีตรงกับประสบการณ์ของตน โดยไม่จำเป็น

ต้องมีไพ่ Wisdom Cards ก็ได้

stage 2 - เริ่มเดินทางภายใน

เมื่อคุณหันมาสนใจอ่านฟังศึกษาคำสอนจนถึงเริ่มฝึกปฏิบัติในวิถีทางต่างๆ คุณเริ่มมีความรู้มากขึ้นเกี่ยวกับธรรมะ แนวทางปฏิบัติ ความจริงของชีวิตและจิตใจ แต่กระนั้น นักเดินทางส่วนมากอาจติดกับดักความรู้ในระดับของความคิด หรือการยึดมั่นต่างๆ จนกว่าจะพบทางออกจากการรู้ด้วยความคิด มาสู่การรู้และสัมผัสความจริงด้วยหัวใจ

“ความรู้ ความคิด ความเชื่อ เป็นเพียงความเข้าใจ

ที่เรามีต่อความจริง หาใช่ตัวความจริงที่แท้จริง”

st 2.jpg

การ์ดรูปภาพ

Picture

การ์ดพรชีวิต

Blessing

การ์ดปล่อยวาง

Let Go

การ์ดอุปสรรค

Barrier

*สามารถแบ่งปันเพ่ือผ่าน Stage 2 เม่ือได้ไพ่ครบ 4 ใบท่ีตรงกับประสบการณ์ของตน โดยไม่จำเป็น

ต้องมีไพ่ Wisdom Cards ก็ได้

stage 3 - รู้ตามความเป็นจริง

แล้วคุณก็มาถึงหัวใจสำคัญของการเดินทางภายใน นั่นคือทักษะและความสามารถในการมีสติรู้ตัวตามความเป็นจริง เพราะความจริงของกายและใจ ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยความรู้ ความคิดหรือความเชื่อ แต่เข้าถึงได้ด้วยการสัมผัส

รู้และมองเห็นเป็นพยานต่อความจริงที่ปรากฏในตัวคุณจากประสบการณ์จริง ไม่ใช่ด้วยความรู้ ความเชื่อหรือคำสอนใดๆ

“ความจริง ความงาม ความรัก ไม่อาจเข้าถึงได้ด้วยความคิด

แต่เข้าถึงได้ด้วยความรัก ความงาม และความจริงในตัวเรา”

st 3.jpg

การ์ดรูปภาพ

Picture

การ์ดพรชีวิต

Blessing

การ์ดค้นพบ

Discover

การ์ดถูกทาง

Right Way

*สามารถแบ่งปันเพ่ือผา่น Stage 3 เม่ือได้ไพ่ครบ 4 ใบท่ีตรงกับประสบการณ์ของตน โดยไม่จำเป็นต้องมีไพ่ Wisdom Cards หรือ Oneness Cards ก็ได้

stage 4 - เข้าถึงหนึ่งเดียวกัน

เมื่อพบหนทางที่ถูกต้องและสามารถก้าวเดินอย่างถูกตรง เป้าหมายที่เคยคิดว่าอยู่ไกลแสนไกลกลับปรากฏ

ให้คุณรู้เห็นต่อหน้าและในทุกๆ ขณะบนเส้นทางเดิน เพราะความจริง ความงามและความรักปรากฏอยู่แล้วในปัจจุบัน เมื่อเห็นความจริงของตัวตน ความยึดมั่นถือมั่นจึงจางคลาย เพราะคุณรู้และเข้าถึงแล้วในความเป็นหนึ่งเดียวกัน

“เพราะรู้ความจริง จึงเห็นความงาม เข้าถึงความรักและอิสรภาพของชีวิต”

st 4.jpg

การ์ดรูปภาพ

Picture

การ์ดพรชีวิต

Blessing

การ์ดหนึ่งเดียว

One Heart

การ์ดเข้าถึง

Being

*สามารถแบ่งปันเพ่ือผ่าน Stage 4 เม่ือได้ไพ่ครบ 4 ใบท่ีตรงกับประสบการณ์ของตน โดยไม่จำเป็นต้องมีไพ่ Wisdom Cards หรือ Oneness Cards ก็ได้

a2o ON table

A2O On table.jpg

สัญลักษณ์ต่าง ๆ ในเกม

จุดเปลี่ยน

Turning Point

13 ใบ

จุดเปลี่ยนที่ทำให้คุณเริ่มหันมาสนใจเดินทางภายใน เริ่มศึกษาเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติทาง

จิตวิญญาณ

อุปสรรค

Barrier

12 ใบ

ข้อจำกัด หลุมพราง

ความเข้าใจผิด และอุปสรรคต่างๆ บนเส้นทางเดินทางภายใน

ถูกทาง

Right Way

12 ใบ

สะท้อนถึงการได้พบ ได้เข้าใจการปฏิบัติที่ถูกต้อง

ในการเดินทางภายใน

เข้าถึง

Being

13 ใบ

สภาวะหรือประสบการณ์

ที่คุณได้พบและเข้าถึง

ในความเป็นหนึ่งเดียวกัน

พรชีวิต

Blessing

44 ใบ

คุณสมบัติภายในที่ดีงาม

ที่เป็นพลังภายในของชีวิตมนุษย์

ปัญญา

Wisdom

36 ใบ

ถ้อยคำแห่งปัญญา

จากครูอาจารย์และผู้รู้

การ์ดประจำกลุ่ม

เป็นการ์ดพรชีวิตและการ์ดภาพอย่างละ 1 ใบ เมื่อมีการ์ด

ประจำกลุ่มครบแล้วและมีผู้เล่นเดินมาลงในช่องเป็นหนึ่งเดียวกันอีก หลังหลับตาภาวนา ผู้เล่น

คนนั้นจะมีสิทธิเลือกหยิบการ์ดประจำกลุ่มนี้ไปเป็นการ์ด

ใน Stage ที่ตนเองกำลังเดินทางอยู่และหยิบการ์ดใหม่คืน

ในกองการ์ดประจำกลุ่ม

ก้าวข้าม

Passing

21 ใบ

สะท้อนถึงกิเลส อุปสรรค

หรือข้อจำกัดที่คุณได้ก้าวข้าม หรือละวางให้เบาบางลงได้

ปล่อยวาง

Let Go

15 ใบ

การปล่อยวางที่ทำให้คุณ

ก้าวออกจากอุปสรรค เริ่มเข้าใจและเข้าถึงการปฏิบัติที่ถูกต้อง

ค้นพบ

Discover

10 ใบ

สภาวะหรือประสบการณ์

ที่คุณเริ่มต้นพบ เมื่อเริ่มเดินทางมาถึงระดับของการตื่นรู้ที่ใจ

หนึ่งเดียว

One Heart

12 ใบ

สภาวะหรือประสบการณ์

ที่คุณสัมผัสและเข้าใจ

ในความเป็นหนึ่งเดียวกัน

รูปภาพ

Picture

44 ใบ

ภาพเพื่อใช้สะท้อนความรู้สึก ความคิดและสื่อความหมายได้โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ

หนึ่งเดียวกัน

Oneness

16 ใบ

สะท้อนถึงสภาวะและลักษณะของใจที่เข้าถึงความเป็น

หนึ่งเดียวกัน

เป็นหนึ่งเดียวกัน

Connect to Oneness

ช่องพิเศษที่เชิญชวนให้ผู้เล่นทุกคน

ร่วมขอบคุณและขอพรจากความเป็นหนึ่งเดียวกัน พร้อมอัญเชิญ การ์ดประจำกลุ่ม โดย AN เชิญชวนให้ผู้เล่นทุกคนหลับตา มีสติรู้ตัวอยู่ในความสงบร่วมกันสักครู่ (10-30 วินาที)

จากนั้น ให้ผู้เล่นคนนั้นหยิบการ์ด

พรชีวิตหรือการ์ดรูปภาพ นำมาวางไว้เป็นไพ่ประจำกลุ่ม ซึ่งจะเก็บไว้ใช้

ในการสะท้อนการเรียนรู้ร่วมกัน

ในช่วงสุดท้ายก่อนจบเกม

พรอัศจรรย์

Miracle

ช่องพรพิเศษจากความเป็นหนึ่งเดียวกัน ให้ผู้เล่นคนนั้นสามารถเลือกเดินไปยังช่องใดก็ได้ใน Stage นั้น

หินเวทมนตร์

Magic Stone

6 เม็ด

ใช้สร้างพรอัศจรรย์ จะได้สิทธิพิเศษสามารถเลือกเดินไปยังช่องใดก็ได้

ใน Stage นั้น โดยทุกคนจะได้รับหินเวทมนตร์คนละ 1 เม็ดเมื่อเริ่มเล่น และได้รับเพิ่มอีก 1 เม็ดทุกครั้งที่ได้เลื่อน Stage โดยสามารถครอบครองได้สูงสุดไม่เกิน คนละ 2 เม็ด

เหรียญการเรียนรู้

coin 1.png
coin 1-b.png

Head

รู้คิด รู้ด้วยความรู้

12 เหรียญ

สะท้อนถึงประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เล่น

เป็นความเข้าใจในระดับของความรู้ ความคิด อาจเป็นสิ่งที่รู้มาก่อน หรือเพิ่งค้นพบและเรียนรู้ผ่านการเล่นเกมก็เป็นได้

coin 2.png
coin 2-b.png

Hand

รู้ทำ รู้ผ่านการปฏิบัติ

12 เหรียญ

การเรียนรู้ของผู้เล่นซึ่งเข้าใจที่ผ่านการปฏิบัติ ทั้งอาจกำลังอยู่ในระหว่างการฝึกเรียนรู้

ผ่านการลงมือทำในชีวิตประจำวัน

coin 3.png
coin 3-b.png

Heart

รู้เข้าถึง รู้ด้วยใจ

12 เหรียญ

การเรียนรู้และการค้นพบของผู้เล่นที่เข้าใจ

และเข้าถึงสภาวะหรือประสบการณ์นั้นๆ

ผ่านการประสบการณ์จริงในชีวิต